AKO kompostovať v obci

Obec a biologické odpady

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO), ktoré vznikajú na území obce, je zodpovedná obec.

Obecné kompostovisko

Obecné kompostovisko je miesto, kde obec, obcou poverený subjekt alebo osoby vykonávajú kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré vznikajú na území danej obce, pričom ročná produkcia kompostu na jednom takom mieste neprevyšuje 10 ton.

Zber biologického odpadu

Zber biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len BRO) je hlavným prostriedkom pre znižovanie množstva týchto odpadov ukladaných na skládkach odpadov. V princípe to platí pre všetky druhy BRO – z poľnohospodárstva, priemyslu či z obcí.

Výber miesta

Pri výbere miesta na kompostovanie treba zohľadniť :

Výber technológie a techniky

Existujú rozličné technológie. Tie sú schopné spracovať rôzne druhy a množstvá biologických odpadov na rôzne veľkom priestore, s rôzne veľkým personálnym obsadením, za rôzne dlhý čas a s rôznymi prevádzkovými nákladmi.

Základné pravidlá kompostovania

Kompostovanie je technologický proces, pri ktorom z biologických odpadov, vyrábame organické hnojivo – kompost. Nie je to teda len také bezhlavé hádzanie vzniknutých biologických odpadov na jednu kopu, ale riadená a kontrolovaná činnosť.

Informovanosť obyvateľov

Komunikácia s verejnosťou je 80 % úspechu celého projektu. Pokiaľ sa nám nepodarí získať na našu stranu pôvodcov odpadu, nie je možná úspešná realizácia projektu, ktorý je zalo­žený na spolupráci s nimi.

Podpora domáceho kompostovania

Kompostovanie v domácnosti alebo v záhrade nie je považované za nakladanie s odpadmi, ale za predchádzanie vzniku odpadu, čo má v záväznej hierarchii odpadového hospodárstva najvyššiu prioritu.

Podpora komunitného kompostovania

Zavádzanie komunitného kompostovania by sme nemali nechať iba na náhode. Podporovať a rozvíjať ho môžu miestne samosprávy, občianske združenia, neziskové organizácie, firmy nakladajúce s odpadmi, radoví občania...

Komunitné kompostovanie môžu využívať:

Využitie kompostu

Výsledným produktom pri kompostovaní biologických odpadov je vždy kompost. Ten už nie je odpadom, ale organickým hnojivom, ktoré je ideálne pri pestovaní rastlín.