Tlačové správy

Tlačová správa
24.09.2008
Priatelia Zeme-SPZ vyzývajú občanov, aby im oznámili všetky tzv. čierne skládky, menšie smetiská, skládky stavebného odpadu, ako aj ďalší odpad v celom povodí Ružínskej priehrady. Dôležité sú najmä prítoky tejto vodnej nádrže, okolité lesy a priestranstvá v blízkosti obcí.
Tlačová správa
12.09.2008
Priatelia Zeme-SPZ spolu s predstaviteľmi mnohých občianskych združení a mimovládnych organizácií z celého Slovenska sa v stredu 10. septembra 2008 zúčastnili protestnej demonštrácie proti ďalšej skládke odpadu v Pezinku. Zástupcovia košických združení Priatelia Zeme-SPZ a Sosna svojou účasťou na demonštrácii vyjadrili dlhodobú podporu občianskej iniciatíve Skládka nepatrí do mesta a tisíckam Pezinčanov, s ktorými spolupracujú už od začiatku ich snaženia za zdravé životné prostredie.
Tlačová správa
04.09.2008

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Napriek tomu dochádza k neustálemu porušovaniu viacerých zákonov.

Tlačová správa
04.08.2008

Poslanci Európskeho parlamentu novelou Rámcovej smernice o odpadoch zo 17. júna 2008 odsúhlasili preklasifikáciu spaľovní s určitou účinnosťou zo zariadení zneškodňujúcich odpady na zariadenia zhodnocujúce odpady. K doterajším negatívam spaľovní odpadov sa tak pripojil fakt, že spaľovne budú môcť dovážať odpady, vrátane nebezpečných, z bohatších krajín do chudobnejších.

Tlačová správa
21.07.2008
Priatelia Zeme-SPZ so znepokojením sledujú mediálnu propagandu okolo výstavby spaľovne nebezpečných odpadov Fecupral. Zároveň kritizujú postoj primátora mesta Veľký Šariš R. Orosa, ktorý zámer podporil ešte pred tým, než bola predložená čo i len jediná konkrétna informácia o projekte alebo o vplyve spaľovne NO na zdravie občanov a na životné prostredie.
Tlačová správa
08.07.2008
Priatelia Zeme-SPZ poriadajú ďalší, v poradí už 11. ekotábor na bylinkovej farme na Odorici pri Levoči. Ten sa zameriava na prácu pre miestnu komunitu s využitím tradičných remesiel, ekologicky šetrný životný štýl a problematiku ľudských práv.
Tlačová správa
06.07.2008
Priatelia Zeme-SPZ tento víkend usporiadali prvú z akcií projektu, zameraného na odstraňovanie príčin znečistenia vodnej nádrže Ružín odpadmi. Uskutočnili prvú z rady ankiet medzi chatármi o tom, ako nakladajú s odpadom a monitorovali výskyt tzv.čiernych skládok v časti Ružína.
Tlačová správa
19.06.2008
Environmentálne mimovládne organizácie sú hlboko sklamané z hlasovania Európskeho Parlamentu (EP) zo dňa 17. júna 2008, ktorým bola schválená novela Rámcovej smernice o odpadoch. Politika EÚ v nakladaní s odpadom sa tak stáva neudržateľnou pre budúcnosť a neodráža ani nutnosť reagovať na klimatické hrozby.
Tlačová správa
29.05.2008
Už 4 500 občanov podpísalo petíciu proti 21 násobnému zväčšeniu spaľovne nebezpečných odpadov, ktoré chce zrealizovať súkromná spoločnosť Fecupral v Prešove.
Tlačová správa
21.05.2008
Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo nekoncepčný a nesystémový návrh zákona o odpadoch. Zlá situácia v odpadovom hospodárstve, spôsobená najmä narastajúcim množstvom odpadov, nevhodným nakladaním s nimi a nedostatočnou štátnou kontrolou, sa tak môže ešte zhoršiť.
Tlačová správa
09.05.2008
Greenpeace a Priatelia Zeme odmietajú argumentáciu Ministerstva životného prostredia SR v kauze meškajúcej likvidácie nebezpečných PCB látok na východnom Slovensku.
Tlačová správa
07.05.2008
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhuje oslabiť triedený zber, neriešiť znečistenie životného prostredia nezákonne pohodenými odpadmi z obalov a obmedziť práva spotrebiteľov na výber. To všetko v návrhu nového zákona o obaloch, ktorý predložilo 14. apríla – 5. mája na verejné pripomienkovanie.
Tlačová správa
05.05.2008
Greenpeace a Priatelia Zeme upozorňujú, že realizácia projektu zneškodnenia nebezpečných PCB látok ekologickou nespaľovacou technológiou je ohrozená prístupom MŽP SR
Tlačová správa
28.04.2008
Šnúra verejných akcií Priateľov Zeme-SPZ v najväčších slovenských mestách bola úspešná. Okrem osvetovej činnosti v prospech ekologického spôsobu života vyzbierali tiež množstvo podpisov na petíciu proti zväčšeniu kapacity prešovskej spaľovne nebezpečných odpadov aj na petíciu proti ťažbe uránu na Slovensku.
Tlačová správa
23.04.2008
Priatelia Zeme-SPZ apelujú na verejnosť, aby pri príležitosti Dňa Zeme venovala väčšiu pozornosť environmentálne dobrým návykom a činnostiam. Organizácia pripravila šnúru verejných akcií vo viacerých slovenských mestách, na ktorej bude občanov oboznamovať s trvalo udržateľným a ekologickým spôsobom života.
Tlačová správa
21.04.2008
Priatelia Zeme-SPZ sa predstavia verejnosti s novou expozíciou a odbornou prednáškou o nedostatkoch návrhu zákona o obaloch v dňoch 22. – 25. apríla 2008 v Banskej Bystrici na najväčšej ekologickej výstave na Slovensku – R.I.S., ktorá sa zaoberá témami recyklácie a zhodnocovania odpadov. Nová výstavná prezentácia organizácie Priatelia Zeme-SPZ pozostáva z informačného stánku, ukážok praktických potrieb, strojového zariadenia a zberných nádob na triedený zber a výstavy o recyklácii.
Tlačová správa
17.04.2008
Spoločnost Fecupral plánuje vytvoriť v Prešove najväčšiu spaľovňu nebezpečných odpadov na Slovensku, zväčšením súčasnej kapacity – z 1.000 na 21.000 ton nebezpečných odpadov (NO) ročne. Projekt, ktorý je v etape zákonného posudzovania vplyvov na prostredie, vytvára hrozbu dovozu nebezpečných odpadov z bohatších krajín. Priatelia Zeme-SPZ odoslali na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci prebiehajúceho posudzovania vplyvov odborné pripomienky poukazujúce na závažné nedostatky a negatíva projektu.
Tlačová správa
11.04.2008
Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali v prospech recyklácie a prevencie vzniku odpadov, ale zároveň dali väčší priestor spaľovaniu odpadov. Priatelia Zeme-SPZ vítajú hlasovanie Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie o potrebe zaviesť jasné ciele pre prevenciu a recykláciu odpadov v rámci novely Rámcovej smernice o odpadoch, sú však sklamaní z rozhodnutia, ktoré nadmerne podporuje spaľovanie odpadov a dovoz odpadov z bohatších krajín do spaľovní chudobnejších.
Tlačová správa
26.03.2008
Vedecký výbor Európskej únie pre vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká vydal správu, v ktorej pojednáva o vplyve PVC mäkčeného ftalátmi (DEHP) a alternatívnych zmäkčovadlách. Závery správy o bezpečnosti bežných prísad v medicínskych pomôckach však neodrážajú už jestvujúce postupy pri výbere alternatívnych materiálov vo viac než 60 európskych nemocniciach.
Tlačová správa
19.03.2008
Zlý projekt skládky odpadov v Pezinku, v geologicky nevhodnej lokalite a menej než 300 m od obytnej zóny, rezonuje v posledných týždňoch v spoločnosti. Kauza zároveň vyvoláva rastúci záujem verejnosti o alternatívy.