Tlačové správy

Tlačová správa
13.10.2009
Infoturné ktoré začalo svoju púť v Poprade, pokračuje v návšteve vybraných slovenských miest. Informačné stánky Priateľov Zeme-SPZ približujú obyvateľom najaktuálnejšie lokálne i nadregionálne problémy nielen odbornou, ale aj interaktívnou a zábavnou formou.
Tlačová správa
11.10.2009
Problém vodnej nádrže, ktorá už cez tri desaťročia bojuje s obrovskými nánosmi odpadu, sa ešte stále nevyriešil. Tony použitých obalov a iných odpadov ktoré sa hromadia na hladine kedysi atraktívnej turistickej priehrady ignorujú aj starostovia priľahlých obcí. Trampské združenie Severka upozorňuje na situáciu symbolickou výstavou v spolupráci s Priateľmi Zeme-SPZ.
Tlačová správa
11.10.2009
Priatelia Zeme – SPZ poukazujú na problematiku nevyžiadanej reklamy prostredníctvom kampane o odpadoch. Problémom sú reklamné letáky, šíriace sa adresne, vhadzované do poštových schránok, ktoré vo väčšine prípadov končia nevyužité v koši. Domácnosti doposiaľ ostávajú aj naďalej neinformované.
Tlačová správa
11.10.2009
Dym stúpajúci zo záhrad či verejných priestranstiev, pripomínajúci S.O.S signály, každoročne upozorňuje na zlé návyky ľudí a zdravotné problémy, ktoré si spaľovaním biologického odpadu môžu privodiť. Toxické látky, ktoré pri tom vznikajú škodia nielen životnému prostrediu, ale aj ľuďom samotným. O tom, že konajú protiprávne, nemajú páliaci občania často krát ani potuchy.
Tlačová správa
28.09.2009
Nový vietor ktorý ju medzi žiakov základných a stredných škôl východného Slovenska priniesol, prišiel s Priateľmi Zeme-SPZ. Zážitkovú ekovýchovu môžu deti aj mládež prežiť na vlastnej koži aj vďaka grantom, ktoré sa organizácii podarilo úspešne získať.
Tlačová správa
22.09.2009
Prostredníctvom nej budú môcť obce i školy získať potrebnú medializáciu a prestíž, nemalou odmenou bude aj možnosť bezplatného odborného poradenstva v oblasti odpadového hospodárstva pre obce a zážitkovo-interaktívnej ekovýchovy pre školy.
Tlačová správa
21.07.2009
Investor zámeru 21-násobného zväčšenia kapacity spaľovne nebezpečného odpadu v Prešove využil čas dovoleniek na ďalší krok, a podal žiadosť o povolenie. Napriek tomu, že ešte nesplnil podmienky Ministerstva životného prostredia.
Tlačová správa
15.07.2009
Na bylinkovej ekofarme Odorica pri Levoči sa v sobotu 25. júla začína už 12. Letný ekotábor Priateľov Zeme. Naša organizácia sa od svojho vzniku snaží každý rok aj prakticky ukázať, že v súlade s prírodou sa žiť dá a inšpirovať touto akciou účastníkov z celého Slovenska. Popri remeslách, zaujímavej pomoci na ekofarme si budú môcť účastníci vypočuť prednášky osobností ekologického aj sociálneho života. Tento ročník ekotábora sa zameriava nielen na tradičné, ale aj netradičné remeslá s využitím a oživením starého materiálu.
Tlačová správa
15.06.2009
Biologické odpady sú v posledných rokoch stále aktuálnou a diskutovanou témou. Súvisí to so zákazom zneškodňovania biologických odpadov zo zelene, ktorá začala platiť od januára 2006 a povinnosťou znižovať množstvá bioodpadov ukladaných na skládku. Vynárajú sa stále nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov a biologických odpadov. Zároveň stále narastajú poplatky za zneškodňovanie odpadov.
Tlačová správa
21.05.2009
Občianske združenia vyzývajú premiéra, aby jeho vláda podnikla kroky na vyčistenie Slovenska od kontaminácie polychlórovanými bifenylmi (PCB).
Tlačová správa
19.05.2009
Priatelia Zeme – SPZ oficiálne spustili Centrum pomoci občanom, ktoré umožní pomáhať občanom efektívnejšie než doteraz.
Tlačová správa
27.04.2009
Košice, 27.04.2009 V minulých dňoch spoločnosť Tesco zverejnila informáciu, že začína používať plastové tašky, ktoré sa samé v prírode rozkladajú. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že to vôbec nerieši problém odpadov vznikajúcich z jednorazových tašiek. Práve naopak buduje v ľuďoch falošný pocit, že niečo robia pre prírodu.
Tlačová správa
06.04.2009
Od 1. januára 2010 musia obce triediť papier, plasty, kovy, sklo a zatiaľ aj biologicky rozložiteľný odpad. Novelou zákona o odpadoch, ktorú 25. marca 2009 schválila na svojom rokovaní vláda SR, by sa z tejto povinnosti mali vypustiť biologicky rozložiteľné odpady. Ich zber tým bude posunutý. Nový termín však zatiaľ nie je určený.
Tlačová správa
06.03.2009
Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že súčasná kríza v odpadovom hospodárstve je len sčasti spôsobená ekonomickou krízou. Veľký podiel na nej majú aj chyby z minulosti, kedy sa presadzovala nesprávna hierarchia v nakladaní s odpadom a neriešila sa dlhodobá udržateľnosť systému.
Tlačová správa
17.02.2009
Priatelia Zeme-SPZ v rámci dvojročného projektu „Príma-Klíma-Životný štýl“ realizujú environmentálnu výchovu detí a mládeže v oblasti zmeny klímy a využitia prírodných zdrojov.
Tlačová správa
16.02.2009
Košické mimovládne organizácie SOSNA, Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Priatelia Zeme – SPZ sú znepokojení, ako sa postupne likviduje mestská zeleň v Košiciach. Mestský park, zeleň okolo námestia Osloboditeľov, park v Barci a ďalšie zelené miesta Košíc sú ohrozené v dôsledku ústupkov košickej samosprávy a ďalších zodpovedných orgánov developerským zámerom.
Tlačová správa
18.12.2008
Vianoce, ako najvýznamnejší duchovný sviatok v roku, nám umožňujú vykonať niečo pozitívne nielen pre svojich blízkych, ale aj pre prírodu. Priatelia Zeme-SPZ ponúkajú niekoľko ekotipov na „ozelenenie“ Vianoc.
Tlačová správa
27.11.2008
Priatelia Zeme-SPZ prezentujú príčiny znečisťovania Ružínskej priehrady odpadmi pred starostami obcí v jej povodí. Na odbornom seminári zverejnia tiež fotografie z nelegálnych skládok a doterajšie výsledky projektu, zameraného na odstránenie príčin znečistenia tejto vodnej nádrže.
Tlačová správa
29.10.2008
Zodpovednosť za požiar v areáli prešovskej spaľovne leží aj v prípade samovznietenia na pleciach Fecupralu. Priatelia Zeme-SPZ vyvracajú tvrdenia vedenia spaľovne nebezpečných odpadov Fecupral, že nie je za samovznietenie požiaru nijako zodpovedná. Upozorňujú tiež na dezinterpretáciu výsledkov meraní škodlivých látok z požiaru zo strany Fecupralu, keď tvrdí, že nedošlo k žiadnemu úniku škodlivých látok.
Tlačová správa
08.10.2008
Priatelia Zeme-SPZ v súvislosti s požiarom v areáli spaľovne nebezpečných odpadov Fecupral v Prešove opäť poukazujú na negatíva takýchto prevádzok.